Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans assessors, integrats exclusivament per membres de la corporació i sense atribucions resolutòries que tenen per objecte l'estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde/essa, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores que exerceixin delegacions.

Correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre i denominació d'aquestes comissions, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeïr l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte de tractar temes específics.

Tots els grups municipals tenen dret a formar part d'aquestes comissions en proporció a la seva representativitat i estaran integrades per un nombre imparell de membres. L'alcalde/essa és el president/a de totes elles, no obstant la presidència efectiva podrà ser delegada en qualsevol altre membre de la corporació.

A l'Ajuntament de Cardedeu existeixen les següents Comissions Informatives:

Comissió Informativa permanent del Ple

Integrada per tots els regidors i regidores de la corporació.

Calendari de reunions:
• En sessió ordinària el dijous anterior a la celebració del Ple municipal a les 19:00 hores.
• En sessió extraordinària una setmana abans de la celebració del Ple municipal extraordinari a les 19:00 hores.

És l'única comissió facultada per dictaminar les propostes del Ple.

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea de Projectes Estratègics Transversals

Titular: Benet Fusté Espargaró
GM ERC: Joan Masferrer Sala (suplent: Enric Olivé Manté)
GM CUP: Hug Lucchetti Barba (suplent: Marta Cordomí Forns)
GM PDeCAT- Demòcrates: Marc Blanché Xandri (suplent: Carme Mallorques Pont)
GM Socialista: Jose Ramon Hurtado Castro (suplent: Josep Quesada Tornero)
GM GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
GM PP: ---

Calendari reunions: mínim 1 reunió anual.

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea d'Alcaldia i d'Organització i Govern Obert

Titular: Rafel Caballeria i Perramon
GM ERC: Enric Olivé Manté (suplent: Joan Masferrer Sala)
GM CUP: Benet Fusté Espargaró (suplent: Laia Muñoz Casanovas)
GM PDeCAT- Demòcrates: Jordi Nadal Cantó (suplent: Marc Banché Xandri)
GM Socialista: Montserrat Badia Serra (suplent: Josep Quesada Tornero)
GM GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
GM PP: ---

Calendari de reunions: mínim 3 vegades l'any.

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat

Titular: Joan Masferrer Sala
GM ERC: Núria Hernández Gil (suplent: Rafel Caballeria Perramon)
GM CUP: Marta Cordomí Forns (suplent: Benet Fusté Espargaró)
GM PDeCAT-Demòcrates: Marc Blanché Xandri (suplent: Carme Mallorques Pont)
GM Socialista: Josep Quesada Tornero (suplent: Jose Ramon Hurtado Castro )
GM GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
GM PP: ---

Calendari de reunions: mínim 3 vegades l'any.

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea de Drets Socials i Desenvolupament Econòmic

Titular: Laia Muñoz Casanovas
GM ERC: Núria Hernández Gil (suplent: Isabel Sallés Gel)
GM CUP: Hug Lucchetti Barba (suplent: Benet Fusté Espargaró)
GM PDeCAT-Demòcrates: Mª Carmen Mallorques Pont (suplent: Jordi Nadal Cantó)
GM Socialista: Montserrat Badia Serra (suplent: Jose Ramon Hurtado Castro)
GM GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
GM PP: ---

Calendari de reunions: mínim 3 vegades l'any.

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea de Desenvolupament Comunitari

Titular: Marta Cordomí Forns
GM ERC: Rafel Caballeria Perramon (suplent: Isabel Sallés Gel)
GM CUP: Laia Muñoz Casanovas (suplent: Hug Lucchetti Barba)
GM PDeCAT-Demòcrates: Jordi Nadal Cantó (suplent: Carme Mallorques Pont)
GM Socialista: Montserrat Badia Serra (suplent:Josep Quesada Tornero)
GM GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
GM PP: ---

Calendari de reunions: mínim 3 vegades l'any.

Darrera actualització: 11.04.2019 | 09:58
Darrera actualització: 11.04.2019 | 09:58