Escoles bressol municipals

LES NOSTRES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Les escoles bressol municipals de Cardedeu, Can Serra i Els Daus, són serveis educatius de l’Ajuntament de Cardedeu adreçats a infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies. Compten amb l’autorització del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Són escoles catalanes, inclusives, coeducatives i laiques que tenen com objectiu oferir un context educatiu de qualitat, obert, flexible i acollidor per atendre les necessitats educatives dels infants. La principal prioritat és acompanyar-los en el seu desenvolupament personal i social, així com acompanyar a les seves famílies.

Considerem cada infant únic, capaç i curiós, per aquest motiu oferim diferents espais perquè puguin construir els seus propis aprenentatges. Aquests espais garanteixen i potencien el benestar físic, psicològic i emocional. La vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu i comparteix el seu valor amb el joc en moviment per tal de desenvolupar les capacitats dels infants.

Ambdues escoles bressol tenen projectes educatius consolidats que situen els infants al centre de tot aprenentatge. Tenen equips educatius estables, espais interiors i exteriors adequats i confortables i, cuina pròpia on s’elaboren àpats saludables, amb aliments ecològics i de proximitat i adaptats a les possibles intoleràncies o al·lèrgies.

Actualment les escoles bressol municipal ofereixen els següents grups:

Can Serra: 1 de nadons, 3 mitjans i 4 de grans
Els Daus: 1 de nadons, 2 de mitjans i 3 de grans

PLACES OFERTADES CURS 2019-20:

Escola Bressol Can Serra
Infants nascuts any 2017:            15
Infants nascuts any 2018:            25
Infants nascuts anys 2019:            7

Escola Bressol Els Daus:
Infants nascuts any 2017:            13
Infants nascuts any 2018:            16
Infants nascuts anys 2019:            7

 

TARIFACIÓ SOCIAL

Com a novetat el proper curs 2019-20, l'Ajuntament de Cardedeu implantarà la tarifació social al servei d'escolarització i menjador de les escoles bressol municipals. Amb l’aplicació d’aquest nou sistema, la quota que pagarà cada família anirà en funció de la renda familiar, amb el topall de la quota màxima actual, que és de 192,94 €.

L’objectiu de la tarifació social és afavorir l’accés dels infants a les escoles bressol, i implementar un model d’escola equitatiu, just i progressiu. L’educació en la primera infància té un impacte positiu en les habilitats cognitives i socials dels infants, especialment els que es troben en risc d’exclusió social, i l’escola bressol ajuda a compensar aquests dèficits. En aquest sentit, la tarifació social és un instrument que pot combatre les desigualtats socials.

Les dades bàsiques per calcular la tarifa seran tant el nombre de persones que componen la unitat familiar com la seva renda (ingressos bruts anuals).

Llindars de renda familiar segons el nombre de membres (curs 2019-2020).

Trams i quotes mensuals segons tarifació social a les escoles bressol

Es tarifarà socialment a totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat de les que manifestin explícitament en el full de matrícula que renuncien a la tarifa social esmentada (en aquest cas, se’ls aplicarà el tram 5 durant tot el curs escolar).

Per a més informació consulteu el document adjunt: “Tarifació social”

SIMULADOR TARIFES SERVEI ESCOLARITZACIÓ I MENJADOR

Per facilitar un precàlcul de la tarifa que us pertocaria pagar teniu aquest simulador a la vostra disposició:

Anar al simulador

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

1. Informació general

La preinscripció és el tràmit que cal fer per sol·licitar una plaça en les 2 escoles bressols municipals de Cardedeu: Escola Bressol Can Serra i Escola Bressol els Daus, on s'atenen infants de primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys).

Escola Bressol Can Serra:
Plaça de Ramon Macip, 1
Telèfon: 93 846 22 53
Codi escola: 08068161
Web: www.xtec.cat/ebcanserra/

Escola Bressol Els Daus
Plaça Marcel·lí Bosch i Massuet, 1
Telèfon: 93 844 41 95
Codi escola: 08067788

Important: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

2. Qui la pot fer?

Les famílies que tenen infants nascuts els anys 2017, 2018 i 2019. L’infant ha de tenir 16 setmanes a l’inici de curs.

3. Quan s’ha de fer?

Calendari :

Preinscripció

Oferta de places escolars: entre el 7 i el 9 de maig de 2019
Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2019 , ambdós inclosos
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019
Presentació de reclamacions: del 5 a l'11 de juny de 2019
Sorteig del número de desempat: el 12 de juny de 2019
Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2019

Matrícula

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 19 al 26 de juny de 2019

4. Jornades de portes obertes de les escoles bressol

Escola Bressol Can Serra:

Divendres 26 d'abril, a les 15.30 h: visita i presentació
Dissabte 27 d'abril, a les 10 h: visita i presentació

Escola Bressol Els Daus
Dissabte 27 d'abril, de 10 a 14 h: visita i presentació

5. Documentació i criteris

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert.
Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris generals i els criteris complementaris.
Aquests criteris, i el barem  de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: 

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

  Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri.

  a)   Criteris generals

  - Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre  (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

  La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (una escola pública d'infantil i primària i l'institut adscrit quan l'escola només està adscrita a aquest institut).

  Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

  Barem:  40 punts

  Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies. Si s'al·lega que el germà està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat el germà o germana.

  - Proximitat del domicili habitual  de l'alumne o alumna al centre o  proximitat del lloc de treball  del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

  Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre:  30 punts .

 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre:  20 punts

 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència:  10 punts .

  Documentació

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

 • Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037).
   

  - Renda anual de la unitat familiar  en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

  Barem:  10 punts

  Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

  - Discapacitat  (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  Barem:  10 punts

  Documentació

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

   b) Criteri complementari

  - L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental .

  Barem:  15 punts

  Documentació: original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent

6. Com fer la inscripció:

La sol·licitud de preinscripció es podrà formalitzar:

- Per internet: clica aquí

a) Haureu d’omplir la sol.licitud.
b) Enviar-la
c) Imprimir-la
d) Signar-la.
b) Portar-la al centre educatiu que heu escollit en primera opció juntament amb la documentació corresponent.

- Presencialment:

a) Podeu omplir la sol·licitud que trobareu en aquest enllaç o anar a buscar-la a l’escola bressol.
b) Portar-la al centre educatiu que heu escollit en primera opció juntament amb la documentació corresponent (recordeu que el període és del 13 al 24 de maig).

 

Darrera actualització: 14.05.2019 | 08:14
Darrera actualització: 14.05.2019 | 08:14