Formació d'adults

El Centre de Formació d'Adults Graó ofereix cursos adreçats a persones que volen completar la seva formació reglada, accedir a ensenyaments reglats i/o reforçar els aprenentatges bàsics. Els objectius principals:
- Donar suport educatiu a persones adultes
- Oferir formació acadèmica (bàsica) a les persones que per diversitat de circumstàncies no ho han fet en el seu moment
- Donar a conèixer la llengua i la cultura catalana a persones nouvingudes per tal que puguin integrar-se al municipi
- Facilitar el retorn al sistema educatiu reglat i així augmentar la capacitat d'integració al món laboral a joves i adults

Oferta de cursos 2018-2019

CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Curs destinat a persones que no tenen els requisits acadèmics per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i que tenen com a mínim 17 anys durant l’any en que es realitza la prova
Horari: de dilluns a dijous de 15 a 18 h
Calendari: de setembre de 2018 fins abril de 2019

CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Curs adreçat a persones que no tenen la titulació per accedir a un CFGS i tinguin o bé 18 anys i un cicle formatiu de grau mitjà acabat o bé 19 anys i cap titulació
GRUP A: de dilluns a dimecres de 15 a 18 h (alumnat que ja té un grau mitjà)
GRUP B: de dilluns a dimecres de 18 a 21 h (alumnat que no té un grau mitjà)
Específiques: dijous de 16.30 a 20.30 h (només alumnat que no té un grau mitjà)
Calendari: de setembre de 2018 a abril de 2019

LLENGUA ESTRANGERA A1 i A2
Aquests estudis permeten que les persones adultes assoleixin un grau de competència comunicativa bàsica en anglès. Inclouen els nivells 1 i 2, que es corresponen amb els nivells A1 i A2 respectivament, del MECR-Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.
Horari: segons nivell. Consultar.
Calendari: de setembre de 2018 fins a juny de 2019

INFORMÀTICA
INICIAL té com a objectiu facilitar l'adquisició de les competències mínimes i els conceptes bàsics en tecnologies de la informació i la comunicació per desenvolupar-se en la societat actual: Processador de textos, navegar, correu electrònic, sistema operatiu... Està adreçat a persones amb pocs coneixements d’informàtica.
Horari: dimecres de 16 a 19h
Calendari: de setembre de 2018 fins juny de 2019

COMPETIC I té com a objectiu facilitar els continguts: tractament de la informació numèrica, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment i cultura, participació i civisme digital. Està adreçat a persones que hagin cursat el nivell inicial o que puguin acreditar uns coneixements elementals d'informàtica 
Horari: dilluns de 16 a 19 h.
Calendari: de setembre de 2018 fins juny de 2019.

ALFABETITZACIÓ
Té com a objectiu dotar del coneixement de la llengua tant a nivell oral com escrit a persones estrangeres no alfabetitzades en el seu país d’origen. A més de la llengua, es porten a terme activitats de coneixement de l’entorn més proper, utilització dels recursos del municipi o cultura general, entre d'altres.
Horari: segons nivell, 1 sessió a la setmana de 2 h.
Calendari: d’octubre de 2018 fins juny de 2019.

El Centre de Formació d'Adults està ubicat a la Mongia.
Av. de Jaume Morató, 18
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h (divendres tarda tancat)
Tel: 93 841 88 14 

Darrera actualització: 20.07.2018 | 11:29
Darrera actualització: 20.07.2018 | 11:29